Not signed in (Sign In)

Vanilla 1.0 is a product of Lussumo. More Information: Documentation, Community Support.

 1.  
  en çok merak ettiğim konu bu.
  • CommentAuthormahmud
  • CommentTimeDec 17th 2007
   
  Hallaçoğluna sorman lazım.Burası bu tür tartışmaların yeri değil demiştik.Burada daha fazla durmanı tavsiye etmem.
  • CommentAuthorazad04
  • CommentTimeDec 19th 2007
   
  arkadaş tahmisçioğluna ufak bir cevap; hiç sanmıyorum bu bir olasılık bile olamaz...aşagıdaki yazıyı okumanı öneririm..çok eksik bir yazı olsada....


  Kürt Tarihine Giriş

  Kürtler, Ortadoğu’nun en eski halklarından olup Toros dağlarından Zagros dağlarına kadar uzanan coğrafyada yaşayan ve Hint-avrupa dil grubuna ait bir dil konuşan halkdır. Yaşadıkları coğrafyanın adı tarihsel olarak Kürdistandır, başka bir tanımla ise kuzey Mezopotamya da denilebilir. Tarihi kaynaklar Kürtlerin tarihini 5000 yıl geriye götürmektedir.

  Etimoloji

  “Kürt” isminin kaynağı tarihsel olarak çok eskilere dayanmaktadır. Bazı araştırmacılara göre Kürt teriminin temelinde KUR kelimesi yatmakta olup Sümer kökenlidir. Sümerce'de KUR, dağ demektir. Tİ eki aidiyeti ifade eder. Böylelikle KURTİ kelimesi dağın halkı anlamına gelmektedir. Bu ismin geçmişi M.Ö. 3000'lere kadar dayanmaktadır. Kürdistan coğrafyası bilindiği gibi dağlık bir bölgedir. O çağlarda insanlara coğrafyalarıyla veya yaşam tarzlarıyla bağlantılı adlar verilirdi. Kürtlerinde işte bu dağlık coğrafyada binlerce yıldır yaşamasından dolayı bu adı almış oldukları ileri sürülmektedir. Sümercedeki KURTİ adı, Greklerede 2200 yıl önce Kurdienne (Kürt memleketi) diye geçmiştir.

  The Name Kurd And İts Philological Connections adlı yazısında Driver, listesini yazıtlardan çıkardığı Kurti, Karda, Karduk, Gord, Kord, Cardakes, Cyrtii, vd gibi sonekleri farklı dillere göre değişse de hepsi ortak bir krd/krt öğesi içeren tüm bu adların aynı kökten geldikleri ve etnik olarak ilişkili oldukları sonucuna varmıştır.

  Dr. Asad Khailany’nin yaptığı araştırmalarda binlerce yıllık tarihi kaynaklar Kürtleri şöyle kaydetmiştir:
  Dr. Asad Khailany's researches based on thousands of historical resources.

  What the ancients referried to Kurds as:

  Sümerler (Sumerians) - Karda, Kurti ve Guti,
  Babiller (Babylonians) - Garda ve Karda,
  Asuriler (Assyrians) - Qurti ve Guti,
  Grekler (Greks) - Kardukh ve Gordukh,
  Ermeniler (Armenians) - Kortukh ve Gortai-kh,
  Persler (Persians) - Gurd veya Kurd,
  Süryaniler - (Syrians) Kardu ve Kurdaye,
  İbraniler ve Keldaniler (Hebrews and Chaldeans)- Kurdaye,
  Aramaik ve Nesturiler (Armamic and Nestorians)- Kadu,
  Erken islamik dönemlerin Arap yazarları (Arabs) - Kurd (çoğul Akrad),
  Avrupalılar ise M.S. 7. yüzyıldan itibaren (Europeans) - Kurd demişlerdir.
  • CommentAuthorazad04
  • CommentTimeDec 19th 2007
   
  Milattan önceki tarihlerde Mezopotamya’da tarih sahnesine çıkmış birçok kavimlerin Kürt asıllı olduğu yapılan araştırmalarda ortaya çıkmaktadır. Mesela isimleri tarihlerde anılan; Subaru, Kurti, Guti, Lulu, Kusi, Kassit, Mitanni, Med, Mannai, Urartu, Karduk, Cyrtii, Gord, Kord, Kardakes v.s. gibi kavimlerin çoğunun Kürd olması yüksek olasılıktır. Etimolojik olarak incelendiğinde bugünkü Kürtlerin atalarından bahsedildiği anlaşılmaktadır.

  Coğrafya

  Kurdish Lands which is divided by countries.


  1896, Map of Middle East and Kurdistan

  1896, Ortadoğu Haritası ve Kürdistan


  Kürtler, aslen Türkiye, İran, Irak, Suriye, Ermenistan devletlerinin sınırları içinde ve tarihsel olarakda Kürdistan diye adlandırılan coğrafyada yaşayan, Aryan kökenli etnik gruba mensup kişilerdir. Kürt halkı`nın kesin olarak nüfusu belli değildir; bu sayı, kaynağa göre 20 milyon ile 50 milyon arasında değişmektedir. Kürtlerin çoğunluğu Sünni Müslümandır. İran'da yaşayan Kürtlerinin çoğunluğu Sünni, diğerleri Ahli-Hak ve Şii'dir. Ayrıca Alevi, Yezidi, Yahudi, Zerdüşt ve Hıristiyan Kürtlerde vardır. Avrupada ise 1.5 milyondan fazla Kürt yaşamaktadır.

  Dil
  Kürt dili Hint-Avrupa dil ailesi içinde yer almaktadır. Bu ailede yer alan İran dil grubu, Kürtçeyi de içermektedir. Daha açıkcası Kürtçe İrani diller ailesinin kuzeybatı grubu içindedir ve Farsça’dan bağımsızdır.

  Kürtçe, bugün Türkiye, İran, Irak, Suriye, Ermenistan diye bilinen değişik devletlerin sınırları içinde yaşamakta olan ve tarih boyunca Kürdistan olarak bilinen coğrafyada konuşulur. Dünyada tahminen 20-25 milyon insan tarafından konuşulmaktadır. Kürtçe, Irak ve Kürdistan Özerk Bölgesinde resmi dil olarak tanınmışdır.
  Filolog (Dilbilimci) Abdülmelik Fırat’e göre Kürtçede 100 binin üzerinde kelime vardır.

  Kürt edebiyatı, halk edebiyatı ve yazılı edebiyat olarak ikiye ayrılır. Sözlü edebiyat, yani halk edebiyatının tarihi binlerce yıl öncesine kadar dayanıyor. Yazılı edebiyat ise bin yıl öncesine kadar dayanıyor. Hemadani Baba Tahir (935-1010), Kürt edebiyatının ilk yazılı örneğini, bin 100 yıl önce İran'da Arap alfabesiyle Kürtçe yazmıştır.

  Kürtçe’nin eski ve güçlü edebi ürünlere sahip diğer bir lehçesi de Kurmanci lehçesidir. Kurmanci lehçesiyle bu güne kadar ulaşmıştır şiirler yazan Kürt şairleri arasında ilk akla gelenler Elîyê Herîrî (1425-1495), Feqîyê Teyran (1590-1660), Melayê Cizîrî (1570-1640) ve Ehmedê Xanî (1650-1707)'dir. Ehmedê Xanî'nin Mem û Zîn adlı ünlü eseri ilk kez 1730'da çevrilip yayınlanmıştır.

  Tarih
  Kürtlerin Anadolu'nun en eski halklarından biri olduğu yapılan genetik, etnografik, linguistik, etimolojik ve arkeolojik araştırmalarla gün ışına çıkmaktadır. Dünyanın her köşesinde halklar yaşadı. Ama Mezopotamya'nın, Zagros'un ayrıcalığı var. Yazının keşfedildiği yer burası. Atın ilk ehlileştirildiği, ilk tekerleğin döndüğü, ilk aritmetik, tıp, ilk teleskopun yapıldığı, ilk destanın söylendiği, ilk şiirin yazıldığı, ticaret, dış ilişkiler, diplomasi, barış antlaşmaları, ilk türküler, ilk yontular, ilk tapınak, ilk mutfak, ilk şarabın keşfi ve ilk tiyatronun yaratıldığı insanlığa kucağını açmış bir yöre. İşte bunların hepsinde Kürt halkının alın teri vardır. Mezopotamya bölgesini Mezopotamya yapan Dicle ve Fırat nehir isimleride Kürtlerden kaynaklanmaktadır.
  • CommentAuthorazad04
  • CommentTimeDec 19th 2007
   
  folklorik,etimolojik,tarihsel,yaşamsal--en önemlisi---düşünsel olarak birbirimizden çok uzağızzzz
  • CommentAuthorgulé
  • CommentTimeDec 20th 2007
   
  Türklerle Kürtlerin aynı boydan geldiğini ileri sürenler genelde Kürtlerin ayrı bir ırk, ayrı millet olduğunu kabul etmek istemeyen milliyetçi bir kesimdir. her ne kadar günümüzde birbirilerine benzemeye başlamışlarsada apayrı kültürlere sahip iki ayrı toplulukturlar...
  • CommentAuthorazad04
  • CommentTimeDec 29th 2007 edited
   
  arkadaşlar'''''
  türk ve kürtlerin günümüZDE birbirlerine benzemesi diyorsunuz...lütfen yanılmayın!!!!bazı uygulamalarda benzerlik olabilir ama bu bize kürtler ve türkler birbirine benziyor kıyasını verebilir mi???bu o kadar büyük bir yanılma olurki...kaldi ki kürtler mezopotamya ve anadolu halkıdır..türkler orta asyadan anadoluya geçince anadoluda varolan kültürel zenginlikle karsılastılar...ve bazı uygulamaları benimsediler;günümüzdeki benzerlik bundan gekliyor...

  silav ji were hevalno